Zasady korzystania ze stron internetowych firmy Hoval

1. Informacje ogólne

Strony internetowe należące do Hoval Group (zwane dalej "stronami internetowymi Hoval") zawierają: korporacyjną stronę internetową firmy Hoval, strony internetowe spółek zależnych Hoval, strony internetowe partnerów dystrybucyjnych Hoval, jak również inne strony internetowe prowadzone pod marką Hoval. Wszystkie strony internetowe należące do firmy Hoval zarządzane są przez Hoval z siedzibą w Aktiengesellschaft, Austrasse 70, FL-9490 Vaduz (zwane dalej "Hoval") we współpracy z partnerami spółek zależnych oraz dystrybucji Hoval.

W razie przekierowania na strony zewnętrzne, firma Hoval zaleca zapoznanie się z obowiązującymi na nich zasadami dotyczącymi użytkowania, które mogą być różne, w zależności od właściciela strony i kraju siedziby właściciela, w tym różnych spółek zależnych grupy Hoval.

Pytania dotyczące warunków użytkowania prosimy kierować na adres e-mail: info@hoval.pl.

Niniejsze warunki użytkowania firmy Hoval mogą być zmienione w dowolnym czasie i za każdym razem wejdą w życie z dniem ich zmiany, o ile nie postanowiono inaczej.

2. Treść, znaczenie i odpowiedzialność

2.1. Strony internetowe partnerów dystrybucyjnych Hoval

Grupa Hoval udostępnia informacje dotyczące partnerów dystrybucyjnych Grupy Hoval. Dzięki sieci Internet została dla Państwa przygotowana jednolita platforma informacyjna, na której swoje produkty i usługi należące do Grupy Hoval mogą zaprezentować nasi partnerzy dystrybucyjni. Partnerami dystrybucyjnymi są osoby trzecie, niezależnie od Grupy Hoval. Informacje na temat produktów i usług firmy Hoval są udostępniane przez Hoval. Partnerzy dystrybucyjni mogą samodzielnie dodawać własne informacje na swoich stronach. Odnosi się to w szczególności do danych firmy, adresów kontaktowych, informacji, konsultacji jak również ogólnych warunków dostaw. Zgodnie z wewnętrznymi procedurami, Grupa Hoval regularnie weryfikuje treści informacji publikowanych przez swoich partnerów dystrybucyjnych. Firma Hoval nie może jednak wykluczyć, zaistnienia błędów w tych informacjach, jak i całkowitej ich aktualności. W tym znaczeniu firma Hoval nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność, wiarygodność, aktualność i zgodność z prawem informacji opublikowanych przez partnerów dystrybucyjnych Grupy Hoval.

2.2. Linki do stron internetowych osób trzecich

Na stronach internetowych firmy Hoval mogą znaleźć się linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich, które nie są zarządzane przez Hoval. Firma Hoval nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność, dopuszczalność, aktualność i zgodność z prawem treści lub powiązania z innymi stronami zawartymi na tych stronach, jak również za żadne oferty, produkty bądź usługi tam zawarte.

3. Brak oferty wiążącej

Informacje zawarte na stronach internetowych firmy Hoval nie stanowią oferty zawarcia jakiejkolwiek umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego dla użytkownika strony. Niniejsze zasady nie stanowią również regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Jeśli firma Hoval zamierza zaprosić użytkowników do złożenia oferty lub w wyjątkowych przypadkach, sama zamierza złożyć ofertę wiążącą, to deklaruje taki zamiar w sposób klarowny i jednoznaczny.

4. Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie pozostają zastrzeżone. Cała zawartość stron internetowych należących do firmy Hoval jest przedmiotem praw własności intelektualnej oraz przemysłowej firmy. Każdy rodzaj powielania, rozpowszechniania, oceniania lub dokonywania zmian w całości lub części bez wcześniejszej zgody firmy Hoval wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności jest zabronione. Wszystkie informacje, które są udostępnione do pobrania na stronach internetowych firmy Hoval mogą być wykorzystywane wyłącznie dla celów informacyjnych i planowania nabycia produktów lub rozwiązań systemowych firmy Hoval.

5. Witryny internetowe Hoval

Informacje zamieszczane na witrynach internetowych należących do firmy Hoval (dalej zwane „witryna internetowa Hoval”) są zamieszczane według uznania firmy Hoval. Firma Hoval może zlikwidować albo zawiesić witrynę internetową w dowolnym momencie bez dodatkowego uzasadnienia. Identyfikacja użytkownika nadana przez firmę Hoval (hasło, informacje dotyczące firmy Hoval) są osobiste i poufne. Ujawnienie hasła i/lub informacji osobom trzecim, bez wyrażonej zgody firmy Hoval jest zabronione. Informacje podane przez użytkownika w celu jego identyfikacji muszą być zrozumiałe oraz zgodne z prawdą. Konsekwencją jakiegokolwiek naruszenia tego przepisu będzie natychmiastowe wyłączenie dostępu do witryny internetowej firmy Hoval oraz ewentualne roszczenia do odszkodowania dla firmy Hoval. Korzystając z witryn internetowych należących do firmy Hoval, użytkownik musi przestrzegać warunków określonych w niniejszych zasadach.

6. Ograniczenia odpowiedzialności

Odwiedzenie stron internetowych firmy Hoval, wykorzystywanie informacji w nich zawartych, jak również informacji i ofert tam pokazanych odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność użytkownika. Firma Hoval wyłącza bez ograniczeń wszelką odpowiedzialność za szkody bezpośrednie i pośrednie, przypadkowe uszkodzenia, szkody wynikające z wad lub szkody wynikowe spowodowane wadami dowolnego rodzaju, straty lub koszty, które mogą być poniesione przez użytkownika lub osoby trzecie w związku z wchodzeniem na lub użytkowaniem stron internetowych Hoval lub ich części oraz korzystanie z informacji tam podanych wynikających z linków odsyłających do stron internetowych osób trzecich. Wyłączenie odpowiedzialności w takim samym zakresie stosuje się również w przypadku, w którym korzystanie z informacji zawartych w tych stronach jest niemożliwe lub ograniczone dla użytkownika z jakiegoś względu.

W szczególności zostaje wykluczona odpowiedzialność za utracony zysk, brak działania internetu dowolnego typu (np. przerwy w działaniu, usterki, wirusy, szkodliwe składniki, działania terrorystyczne itp.), niewłaściwe użycie przez osoby trzecie (przeglądanie danych, kopie itp.) i utraty programów lub innych danych w systemach informatycznych. Ma to zastosowanie również w przypadkach, gdy wskazywana jest możliwość wystąpienia takich szkód na stronach firmy Hoval.

Ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w zapisach niniejszego punktu nie mają zastosowania w zakresie, w jakim nie dadzą się pogodzić z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony praw konsumentów.

Prawa autorskie 2015 – Hoval Aktiengesellschaft

Data ostatniej aktualizacji: 21.04.2015